ŽÁDOST – uplatnění práv ohledně osobních údajů u správce  Regionální centrum cykloturistiky, z.s, , zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 69805, se sídlem Lidická 394/49, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, IČO 06772501 podle Všeobecného nařízení o ochraně údajů - Nařízení EU 2016/679
 

Žadatel:

Jméno a příjmení: _________________________________________________

Datum narození:   _________________________________________________

Adresa:                    _________________________________________________

Email:                       _______________________________

 

Chci využít práva na přístup

Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte (např. údaje nutné k plnění smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli, nebo monitorování toho, jak využívám zakoupené služby atd.); nebo

Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů; nebo

Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem:

na následující emailovou adresu: ____________________;

 

Chci využít práva na opravu

Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: ____________________________________

Aktuální hodnota osobních údajů je: ____________________________________

 

Chci využít práva na výmaz

Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje ____________ a vymazali je z vašich systémů. Jsem srozuměn s tím, že budu mimo jiné vymazán  z veřejně přístupné listiny finisherů BIKE HERO s poznámkou o důvodech výmazu.

Právo na omezení zpracování (popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat)

Přeji si, abyste omezili následující zpracování __________ (popis zpracování, které si přejete omezit) mých osobních údajů __________ (kterých osobních údajů se má omezení týkat).

 

Chci využít práva na přenositelnost

Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte, ___________________________,.Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: ___________

NEBO

Přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému správci:

Jméno správce:   ___________________________

Adresa správce:  ___________________________

Email správce:    ___________________________

Telefon správce: ___________________________

 

Chci využít práva vznést námitku proti zpracování

Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: ________________

Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů? (ANO/NE)

 

Důvod žádosti

Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.

__________________________________________________________________________________

 

V______________dne________________