Regionální centrum cykloturistiky, z.s, zapsaný u Městského soudu v Praze ve spolkovém rejstříku pod sp.zn. L 69805 se sídlem Lidická 394/49, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, IČO 06772501.

Úvodní ustanovení

 1. Regionální centrum cykloturistiky, z.s, zapsaný u Městského soudu v Praze ve spolkovém rejstříku pod sp.zn. L 69805 se sídlem Lidická 394/49, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, IČO 06772501 je pořadatelem (Dále jen „Pořadatel“) projektu Bike Hero (dále jen “Bike Hero”.
   
 2. Tyto smluvní podmínky Pořadatele (dále jen „Podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti nebo na základě registrace účastníka na Bike Hero, která je provozována na internetové adrese  www.bikehero.cz (dále jen „webové rozhraní“), mezi Pořadatelem a účastníkem-fyzickou osobou (dále jen „účastník“).  
   
 3. Bike Hero se mohou účastnit pouze řádně registrovaní účastníci. Pořadatel na základě registrace umožňuje účast na Bike Hero a případně poskytuje další objednané věcně související plnění. Registrací na Bike Hero na webovém rozhraní účastník potvrzuje, že se před uzavřením seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí.

Uzavření smlouvy

 1. Účastník objednává plnění Pořadatele vyplněním a odesláním registračního formuláře prostřednictvím webového rozhraní.
   
 2. Při registraci na webovém rozhraní je účastník povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v rámci registračního formuláře je účastník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
   
 3. Registrační formulář obsahuje zejména následující náležitosti: jméno, příjmení, rok narození, adresu a státní příslušnost účastníka,
   
 4. Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé účastníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení apod.) si hradí každý účastník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (Pořadatel si neúčtuje za tyto služby žádné poplatky).
   
 5. Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace registračního formuláře Pořadatelem, jež je účastníkovi zaslána elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty účastníka, a zaplacením ceny v souladu s čl. III těchto  Podmínek.
   
 6. Objednávka veškerých věcně souvisejících plnění (zejména finisherská trofej, finisherský dres) je součástí registračního formuláře (v závislosti na výběru registračního balíčku). Jejich pozdější doobjednání není možné.

Cena a platební podmínky

 1. Cena plnění Pořadatele může být účastníkem zaplacena pouze předem bankovním převodem z bank na území ČR. Účastník povinen uhradit cenu společně s uvedením přiděleného variabilního symbolu platby do deseti kalendářních dnů od akceptace registračního formuláře Pořadatelem.
   
 2. Jednotlivé platby jsou zpracovávány a akceptovány dle aktuální dostupnosti. Účastník respektuje možnosti nabízené ve webovém rozhraní.
   
 3. Pořadatel informuje účastníka o uhrazení ceny posláním zprávy elektronické komunikace na elektronickou adresu uvedenou v registračním formuláři.
   
 4. Cena je konečná, nevratná a nelze ji přenést na jiného zájemce či účastníka.
   
 5. V případě, že cena nebude zaplacena do 10 kalendářních dnů od akceptace registračního formuláře Pořadatelem, bude registrace účastníka automaticky zrušena a veškeré související objednávky pozbydou účinnosti.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Na základě registrace zaplacené v souladu s tímto čl. III těchto Podmínek Pořadatel poskytne účastníkovi plnění spočívající v umožnění účasti na Bike Hero odesláním potvrzující zprávy elektronické komunikace na elektronickou adresu uvedenou v registračním formuláři a dle volby účastníka (výběr registračního balíčku) poskytne účastníkovi možnost za daných podmínek získat další věcně související plnění (zejména finisherská trofej, finisherský dres).
   
 2. Účastník nabývá právo účastnit se Bike Hero zaplacením celé ceny plnění Pořadatele a splněním dalších podmínek pro poskytnutí plnění stanovených Pořadatelem v Závazných pravidlech Bike Hero (desatero Bike Hero) uveřejněných na www.bikehero.cz v sekci propozice, se kterými se účastník před registrací seznámil, které bere na vědomí a je povinen je respektovat. V případě, že účastník nebude tato závazná pravidla respektovat a dodržovat, není Pořadatel povinen umožnit účastníkovi účast na Bike Hero a/nebo poskytnout věcně související plnění (zejména finisherská trofej, finisherský dres).
   
 3. Účastník bere na vědomí, že poskytnutím věcně souvisejícího plnění ve formě finisherského dresu není uzavřením samostatné kupní smlouvy a účastník nemá právo finisherský dres zakoupit dodatečně samostatně. Účastník je vázán provedenou volbou velikosti dle rozměrových tabulek a nemá právo požadovat výměnu či vrácení.
   
 4. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí na Bike Hero.

Odstoupení od smlouvy

Účastník bere na vědomí, že od smlouvy, tj. právního vztahu vzniklého mezi účastníkem a Pořadatelem na základě registrace a zaplacení ceny v souladu s čl. III těchto podmínek, jakožto smlouvy o využití volného času, které Pořadatel poskytuje v určeném termínu, nelze dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odstoupit.

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů účastníka, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
   
 2. Na základě registrace k závodu budou zpracovávány následující osobní údaje účastníka: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, a dodací adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) uvedených v registračním formuláři.
   
 3. Na základě oprávněného zájmu bude Pořadatel zpracovávat následující osobní údaje účastníka: rok narození, dosažený čas a státní příslušnost.
   
 4. Účastník bere na vědomí zpracovávání osobních údajů Pořadatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, tzn. pro účely organizace a realizace Bike Hero, včetně evidence výsledků a záznamu trasy a účastníkem poskytnutých fotografií.
   
 5. Účastník má právo odmítnout zasílání marketingových sdělení Pořadatele.
   
 6. Účastník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Pořadatele o změně ve svých osobních údajích.
   
 7. Zpracováním osobních údajů účastníka může Pořadatel pověřit ve stejném rozsahu a pro stejný účel třetí osobu jakožto zpracovatele na základě řádně sepsané zpracovatelské smlouvy.
   
 8. Účastník odesláním vyplněné registrace vzal na vědomí Informaci o zpracování osobních údajů Pořadatelem, která je nadále kdykoliv dostupná na www.bikehero.cz., v sekci kontakty, odkaz  - GDPR.
   
 9. Každý účastník závodu dává vyplněním a odesláním registračního formuláře Pořadateli bezúplatný souhlas k pořízení a použití a ke zpracování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním Bike Hero jím samotným anebo Pořadatelem v jakékoliv formě a bez omezení pro účely marketingu, reklamy a propagace Pořadatele, jeho činnosti, akcí a  pořádaných Pořadatelem nebo v jeho kooperaci, jakožto i pro účely marketingu, reklamy a propagace jeho obchodních partnerů, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu. Účastník dává současně svolení k užití a rozšiřování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním Bike Hero a jejich rozmnoženin v jakékoli podobě za účelem reklamy a propagace Pořadatele, též například v tiskové reklamě (letáky, brožury, plakáty, billboardy), v elektronických médiích (internet) a v audiovizuálních reklamních spotech.

Kontaktní místa

Pomoc při registraci na Bike Hero a informace poskytuje Pořadatel 5 dní v týdnu (po–pá) od 9 do 17 hodin na info@bikehero.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení provozu v době mimořádných událostí a z provozních důvodů.

Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy, které vzniknou v souvislosti nebo na základě registrace na Bike Hero, budou řešeny výhradně podle práva České republiky.
   
 2. Každý účastník, má právo na mimosoudní řešení případných sporů, které v důsledku nebo v souvislosti s registrací na závod vzniknou. Předpokladem mimosoudního řešení sporu, je neúspěšná snaha o urovnání sporu přímo mezi účastníkem a Pořadatelem. Účastník je pro tyto účely oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícího náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.adr.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro účastníka zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy účastník poprvé u Pořadatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.
   
 3. Znění těchto Podmínek může Pořadatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti Pořadatele a účastníka vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
   
 4. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1.6.2018